Meaning 1 phải trả khách hàng

khoản phải trả khách hàng sau khi mua hàng bằng giao dịch treo